می بایست از طریق وکالت رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی فرد برگشت زننده چک ، کلیه حقوق خود را نسبت به آن چک به  فرد جدید منتقل نماید و فرد جدید نیز از طریق آن وکالت نامه می تواند تقاضای صدور اجرائیه کند.