چک عادی، چکی است که صاحب حساب آن را در وجه سایر افراد صادر می کند .

 این نوع از چک ها اعتبار پرداختی خاصی ندارند و تنها به اعتبار صاحب حساب می توان به آنها اطمینان کرد .

از افرادی که به حساب آنها مطمئن نیستید یا شناخت کافی از آنها ندارید ،  چک تایید شده یا چک تضمینی به جای چک عادی دریافت کنید.