مزیت چک تضمینی و یا بانکی این است که ،تضمین پرداخت وجه توسط خود بانک است  وحکم پول نقد را دارد.