چک تضمین شده یا چک بانکی به چکی گفته می شود که به درخواست مشتری توسط بانک صادر می شود .

 این نوع چک در وجه بانک صادر کننده و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود .