دارندگان چک های حقوقی می‌توانند برای مطالبه حق خود به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و با انجام کارهای اداری از جمله ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه مورد نظر خود را دریافت کنند.