چک مسافرتی در واقع همان تراول چک است که توسط بانک صادر می شود و مبلغ چک بر روی آن درج شده است  و حکم پول ند را دارد.