چک کیفری تفاوت‌های بسیاری با انواع چک های حقوقی دارد .

در رابطه با چک کیفری می‌توان با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه کیفری را مطالبه کرد و پس از وصول وجه متهم که صاحب چک بلامحل مذکور است پس از حضور در دادسرای منطقه با تفهیم اتهام و با صدور قرار تامینی از قبیل وثیقه و یا کفالت مواجه می‌شود.

در صورتی که شخصی که صاحب چک بلامحل است نتواند وثیقه مذکور را تامین کند در ابتدا زندان خواهد رفت و ضمناً با توجه به مبلغ چک او حبسی مشخص برای وی تعیین می گردد.