ریاست محترم شعبه   دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل رسیدگی به پرونده به استناد رأی موضوع اعاده دادرسی"

با سلام احتراما به استحضار می رساند نظر به این که مستند پرونده تحت رسیدگی جنابعالی دادنامه شماره صادره از شعبه بارگاه عمومی تجدید نظر است که تحصیل آن به دلیل مکتوم بودن سند شمارة مورخ بدست آمده از ای که بلبل حقانیت اینجانب بوده و در اثر مکتوم ماندن آن دادنامه شماره   دادگاه محترم مذکور علیه اینجانب صادر گردیده است به طوری که اگر سند یاد شده در اختیار بود چنین حتمی صادر نمی شود، با تقدیم این لایحه تقاضای اعاده دادرسی طاری به دلیل بدست آمدن سند مکتوم استنادی می نماید بنابراین انجام اقدام قانونی در متوقف ساختن رسیدگی برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی مورد استدعاست

باتشکر وسپاس فراوان نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"