ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی تجدید نظر "نام شهرستان محل رسیدگی به پرونده به استناد رأی موضوع اعاده دادرسی"

با سلام احتراما به استحضار می رساند نظر به این که مستند پرونده تحت رسیدگی جنابعالی دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی تجدید نظر است که تحصیل آن به دلیل سند مجعول شماره مورخ بوده و جعلیت آن طی دادنامه شماره   صادره از شعبه   دادگاه محترم "نام شهرستان به اثبات رسیده است. لذا با تقدیم این لایحه تقاضای اعاده دادرسی طاری به دلیل ثبوت جعلیت سند هستند حکم دلیل ادعای خواهان در این پرونده می نماید بنابراین انجام اقدام قانونی در متوقف ساختن رسیدگی برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی مورد استدعاست

باتشکر وسپاس فراوان "نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"