تاریخ تنظیم

مادة ۱ : طرفین معامله

۱-۱فروشنده "نام فروشنده" فرزند به شماره شناسنامه صادره از ساکن نشانی تلفن: ۲-خریدار:"نام خریدار" فرزند به شماره شناسنامه صادره از ساکن نشانی تلفن ماده ۲ : مورد معامله و مشخصات آن

مورد معامله ومشخصات آن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول وتأبید خریدار می بشیر عبارتست از یک دستگاه وانت | سواری ، سیستم مدل : رنگ : شماره موتور : شماره شاسی : شماره موقت شهربانی برای یک جلد سند مالکیت به شماره وبه شماره ثبت صادره از اداره راهنمائی و رانندگی : که مورد معامله را فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش آن اطلاع کامل حاصل نموده و مورد قبول خریدار می باشد

 ماده ۳ قیمت کل مورد معامله::

قیمت مورد معامله مبلغ ریال معادل ۱ تومان وجه رأیی مورد توافق متعاملین قرار گرفت و به ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد

-۳ ملغ ریال تومان به عنوان قسمتی ازین معامله نقدأ لی فرد جک بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده گردید و فروشنده به دریافت آن اقرار نمود

- مبلغ ریال تومان هم زمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن در مورخه

نمونه مبایعه نامه اتومبیل

 

۳-۳ مبلغ ریال تومان) در تاریخ : ۱۳ هم زمان با تنظیم سند رسمی اسهال و در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه شماره:|

تبصره : عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ تمدن مجاری معامله گردیده و با انسان معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگرکه واگذار نماید و در این موردنیاز به اخذهیچ گونه مجوزدیگری نمی باشد.

ماده ۴ : شروط معامله

۴ - ۱، تاریخ تحویل مبیع مورخه , ۱۳ تعیین می شود که هم زمان با تحویل مبیع مبلغ مندرج دربند ۲-۳ در حق فروشنده تأدیه می گردد

: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل مورخه / ۱۳ می باشدکه طرفین ملزم به حضور در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره: "شماره ونام شهرستان واقع در برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می باشند.

: فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلبه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب امانه مالیاتی نقل و انتقال و عدم خلاف و را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم نماید به طوری که درروزنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد

۴ - ۴ حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم وحضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده نحن معامله (به صورت چک تضمینی باوجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه .گواهی صادره از دفترخانه مذکور می باشد.

۴ - ۵. در صورت عدم تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ریال( تومان ) به عنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود. |

۴ - ۶: هرگاه خریدار در موعد مقرر در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره شماره ونام شهرستان" حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، این مبایعه نامه به خودی خودفسخ ومعامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار.مبلغ ریال ا تومان از پیش پرداخت راکسرنموده و باقی مانده را به وی مسترد نماید

۴ - ۷، هر گاه فروشنده در موعد مقرر در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسنادرسمی شماره شماره نام شهرستان حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند. اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر می باشد. خریدار می تواند با مراجعه به مقامات

صالحه ی قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در اداره راهنمایی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شماره شماره و نام شهرستان" وتنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.

تبصره: چنانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف راجهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات مضاپی مطالبه نماید. فروشنده هیچ گونه حق وادعائی نسبت به مابقی تمن مورد معامله (مذکور در بند " ۳- ۳ نخواهد داشت.

 

۴ - ۸ خریدار حق دارد مورد معامله راجزء یا کلا ولو به صورت صلح حقوق و باوکالت به غیر منتقل نماید در این صورت وحسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند ۲-۴ بنام منتقل فیه م خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت

۴ - ۹: فروشنده اقرار نمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی باشد و موردر هی ووثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد

۴-۱۰: هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت و بابعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملا نقل وانتقال تحقق پیدانکند و یاسندتنظیمی ابطال گردد. فروشنده مکلف است ثمن معامله رابه قیمت روز و در صورت لزوم باجلب نظر کارشناس به خریدار پرداخت نماید و چنان که در این زمینه خسارتی هر متوجه خریدار شود باید این خسارت رانیزجبران کند.

۴ - ۱۱: متعاملین براساس آیات شریفه « أوتوا بالعقود » و « المسلمون عندشروطهم منعهدو ملتزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در اداره راهنمائی و رانندگی

دفترخانه اسناد رسمی شمارة: "شماره ونام شهرستان " وتنظیم وامضاء سندرسمی مورد معامله اقدام | نمایند.

۴ - ۱۲: تأدیه کلیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال عوارض شهرداری دارایی و کلیه هزینه های بیمه ، شماره گذاری مالیات مشاغل وانت و به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل واننتالیا در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریروبهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.

۴ - ۱۳: با توجه به این که به موجب ضوابط جاری پلاک نصب شده در اتومبیل فی الواقع به نام فروشنده } می باشد ، فلذا تا زمان تکمیل مراحل نقل و انتقال در اداره راهنمائی و رانندگی دفترخانه اسناد رسمی شمار شمارد و نام شهرستان ، پلاک منصوبه در اتومبیل در ید خریدار امانت می باشد .

ابن مبایعه نامه باتوجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و قانون مدنی وبارعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت با اراده شخصی با علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و اوضاع ونحو وزمان ومکان ونیزبرابری ارزش مبیع با ثمن وبارضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نمود وبا قبول اسقاط کافة خیارات خصوصا خیارغبن اگرچه فحش باشد.هیچیک از طرفین حق فسخ 'د رانداردو صیغه شرعی عقد بیع ایجاب و قبولأجاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی ره الأجراه بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچ گونه تاثیری در مبایعه نامه ندارد

 فروشنده: نام و امضاء فروشنده"

خریدار "نام و امضاء خریدار *

شهود "نام و امضاء شهود"