ای ایمان اور دکان به عهد و پیمان هایتان وفا کنید

تاریخ تنظیم: || ۱۳

ماده ۱ طرفین معامله

 ۱-۱ فروشنده نام فروشنده" فرزند   به شماره شناسنامه نشانی: تلفن:    صادره از   ساکن   تلفن

 ۱ - ۲ خریدار: "نام خریدار "فرزند    به شماره شناسنامه و صادره از ساکن نشانی: تلفن

ماده ۲ مورد معامله و مشخصات آن

مورد معامله و مشخصات أن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول وتأیید خریدار می باشد عبارتست از ششدانگ

دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک وبه شماره ثبت دفتر بخش با امتیاز آب و برق گاز و تلفن به شماره و جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه که فروشنده به رویت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل موده و مورد قبول خریدار می باشد

۲-۱:آدرس مورد معامله عبارتست از

ماده ۳. قیمت کل مورد معامله

قیمت موردمعامله مبلغ ریال معادل تومان وجه رایج مورد توافق متعاملین قرار گرفت و ترتیب زیر از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد

۳-۱ مبلغ ریال ( تومان ) به عنوان قسمتی از ثمن معامله نقدا طى فقره چک شمارة مورخه بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده کردید و به دریافت أن اقرار نمود

نمونه مبایعه نامه اموال غیرمنقول

 

 

۲-۳ مبلغ ریال (  تومان ) هم زمان باتحویل مبیع وبه تصرف مشتری دادن آن در مورخ  /  / ۱۳

۳-۳ مبلغ ریال تومان) در تاریخ  / / ۱۳ هم زمان باتنظیم سند رسمی انتقال ودر دفترخانه شماره ونام شهرستان"

تبصره عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله رابه هرشخص دیگری واگذار نماید و در این موردنیاز به اخذهیچ گونه مجوزدیگری نمی باشد.

مادة ۴ - مشروط معامله

۴ - 1: تاریخ تخلیة وتحویل مبیع مورخه ۱۳ تعیین می شودکه هم زمان باتخلیه وتحویل مبیع مبلغ مندرج در بند ۲-۳ در حق فروشنده تأدیه می گردد.

۴ - ۲: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخه ۱۳ می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره واقع در برای انجام کلیه تعهدان مندرج در ماه مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می باشند.

۴-۳: فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب های مالیائی نقل و انتقال عوارض نوسازی گواهی پایان ساختمان و را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم نماید به طوری که در روز تنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد

۴-۴ : حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم وحضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده نسن معامله (به صورت چک تضمینی باوجه نقد در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه گواهی صادره ازدفترخانه مذکور می باشد.

۴ - ۵: در صورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ریال د. تومان به عنوان جبران خسارت تأخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود

 ۴ - ۶: هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند. این مبایعه نامه به خودی خودفسخ ومعامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار مبلغ ریال ( تومان از پیش پرداخت راکسرنموده و باقی مانده را به وی مسترد نماید

۴ - ۷، هرگاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی نماید و در هر صورت معامله معتبر می باشد خریدار می | تواند با مراجعه به مقامات صالح قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در دفتر خانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید

 

تبصره چنانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمی از مقامات فضایی مطالبه نماید. فروشنده هیچ گونه حق و ادعائی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله مذکور در بند ۳نخواهد داشت

۸-۴ خریدار حق دارد مورد معامله راجز یا کلا ولوبه صورت صلح حقوق ویاوکالت به غیرمنتقل نماید که در این صورت وحسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند ۲-۴) بنام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیزازحیث پرداخت الباقی ثمن معامله وحضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت.

۴ - 4 فروشنده اقرارنمود که مورمعامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد

۴ - ۱۰: هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت و مابعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملانقل و انتقال تحقق پیدا نکند وباسندتنظیمی ابطال گردد فروشنده موظف است تن معامله رابه قیمت روزا و در صورت لزوم باجلب نظر کارشناس به خریدار پرداخت نماید و چنان که دراین زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارت رانیز جبران کند

۴ - ۱۱، متعاملین براساس آیات شریفه « أوفوا بالعقود » و « المسلمون عندشروطهم ومنلهدوملزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظیم و امضاء سند رسمی مورد معامله اقدام نمایند

۴ - ۱۲ تأدیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال عوارض شهرداری دارایی و ... به عهده فروشنده بوده و هزینه های نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریرو بهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین می باشد

این مبایعه نامه باتوجه به مواد ۱۰و ۱۹۰ او قانون مدنی و با رعایت کلبه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت با اراده شخصی باعلم و آگاهی از کم وکیف موردمعامله و اوضاع و احوال و زمان ومکان ونیز برابر ارزش مبیع باثمن وبارضایت کامل طرفین مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن اگرچه افحش باشد هیچیک از طرفین حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عند بیع ایجابا و و جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی لازم الاجرا بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچ گونه تاثیری بر مبایعه نامه ندارد

فروشنده: "نام وامضاء فروشنده"

خریدار: "نام و امضاء خریدار

شهود "نام و امضاء شهوده