در شرایطی که دختر بالغ باکره بدون اجازه پدرش با مرد مورد علاقه اش ازدواج کرده باشد اما در ادامه زندگی مشترک خود، دچار مشقت و ضرر مادی و معنوی شده باشد، در اینصورت چنانچه عقد ازدواج بصورت صحیح واقع شده است، پدر در جهت حمایت از دختر خود، میتواند بدلیل عدم رضایتش به این ازدواج، اقدام به انحلال نکاح نماید آن هم به شرطی که دختر راضی به جدایی باشد زیرا اگر دختر راضی نباشد، اقدام پدر صحیح نیست.