قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی 1382 ، قانون جرایم  رایانه ای مصوب 1388، قانون پزشکی و دارویی و درمان ، قانون اخلالگران در تاسیسات آب و برق ، قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و ...