در صورت تجاوز توصیه می گردد که فورا به پزشکی قانونی مراجعه نمایید و والدین و یا فرد قربانی از پیگیری این مطلب هراس نداشته باشید و خودتان یا فرزندتان را سرزنش ننمایید.