تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات حق انتفاع مقوم بر … ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. تصویر مصدق قرارداد انتفاع به شماره … مورخ …
  2. تصویر مصدق سند مالکیت

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب قرارداد حق انتفاع به شماره … مورخ … دارای حق انتفاع به نحو … در ملک خوانده واقع در … می باشم، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم براثبات حقوقی انتفاعی به شرح مذکور مورد استدعاست.