ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند خانم/ آقای … فرزند … که در تاریخ … فوت نموده اند، در تاریخ … به موجب یک وصیت نامه عادی در حضور شاهدان وضعیت اموال و دارایی خویش را مشخص نموده اند، و همچنین عده ای از شاهدان نیز آن را گواهی نموده اند، خوانده محترم منکر صحت مفاد وصیت نامه فوق الذکر بوده و آن را نمی پذیرند.
لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات صحت و اصالت وصیت نامه را طبق ماده ۲۸۷ قانون امورحسبی دارم.