خواسته: اعتراض ثالث نسبت به اجراییه صادره به شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید … در پرونده کلاسه … و صدور دستور مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی.

دلایل:

  1. کپی مصدق مبایعه نامه خودرو مورخ ١٢/۵/٩٨
  2. کپی مصدق ۴ فقره چک
  3. اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید …

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند اینجانب در تاریخ ١٢/۵/٩٨ اقدام به خرید یک دستگاه سواری هاچ بک تیوولی مدل ٢٠١۶ از خوانده ردیف اول آقای … به مبلغ ٣١۵ میلیون تومان نموده ام که بین اینجانب و نامبرده مقرر گردید که فی المجلس ١١۵ میلیون تومان نقداً به ایشان پرداخت گردید و الباقی طی ۴ فقره چک به شماره های … هر یک به مبلغ ۵٠ میلیون تومان به ایشان تحویل داده شده است و مطابق با مبایعه نامه، خودرو نیز در تاریخ ١٣/۵/٩٨ به اینجانب تحویل داده شده است.

هم چنین ایشان متعهد گردیده بودند در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٩٨ با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ....تهران، اقدام به انتقال سند قطعی خودرو نمایند. قابل ذکر است که در تاریخ ٢٨/١٠/٩٨ خودروی اینجانب بعلت طرح دعوای خوانده ردیف دوم بطرفیت خوانده ردیف اول، توقیف گردیده است.

بدلیل عدم اطلاع اینجانب از دعوایی که بین خواندگان محترم مطرح بوده است، خودروی اینجانب در پارکینگ فرودگاه توقیف شده است.

فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی شهید … در پرونده کلاسه … مورخ ١٣/٧/٩٨ معترض ثالث بوده باستناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.