ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا باستحضار می رساند به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ … فیمابین آقای … (فرزند موکل اینجانب) و خوانده محترم که به پیوست قرارداد مشارکت در ساخت مورخ … بوده است خوانده دعوا متعهد شده اند که بعنوان سازنده مسئولیت اجرایی ساخت یک قطعه زمین به مساحت ۴٣٠ متر مربع به پلاک ثبتی … واقع در … را بر عهده داشته باشند.

لازم به ذکر است که آقای … بعد از تاریخ مذکور کلیه حق و حقوق خود را در حضور خوانده محترم و شاهد دیگری، به موکل اینجانب تفویض می نمایند. اما متاسفانه بعد از گذشت مدت ۶ سال از انعقاد قرارداد تاکنون بر روی قطعه زمینی مذکور هیچ گونه پیشرفت چشمگیری حادث نشده است که گواهی تامین دلیل که مطابق با نظریه کارشناس محترم دادگستری تنظیم گردیده است کاملا موید این امر می باشد.

لازم به ذکر است که مدت قرارداد مشارکت شماره … از تاریخ ٢٧/١٠/٩١ الی ٢٧/١٠/٩٣ بوده است. خوانده محترم از انجام تعهد خود به بهانه های مختلف امتناع می کنند. موکل اینجانب علاوه بر مراجعات بسیار، اظهارنامه ای نیز به شماره … مورخ ١٣/٩/٩٧ برای خوانده محترم ارسال نموده اند اما همچنان ایشان از انجام تعهد خودداری می کنند.

لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد و پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق موکل اینجانب را استدعا دارم.