ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خوهان دعوا … باستحضار می رساند: مطابق با قرارداد همکاری مورخ ۰۸/۱۲/۱۳٩۶ فیمابین موکل اینجانب بعنوان بازرس که با شرکت … به نمایندگی آقای … بعنوان مدیر عامل بمدت یک سال شمسی منعقد گردیده است.

موکل اینجانب متعهد به انجام موضوع قرارداد بازرسی مطابق با ماده یک قرارداد مذکور بوده اند و بر طبق اسناد و مدارک موجود در هر مرحله به تمامی تعهدات خود تماما عمل نموده اند و گزارش عملکرد خود را در هر مرحله نیز تقدیم نموده اند اما متاسفانه پس از انقضای مدت قرارداد و با وجود انجام تعهدات از طرف موکل اینجانب، تاکنون شرکت محترم به ایفای تعهدات خود مطابق با ماده ۵ قرارداد مذکور، مبنی بر پرداخت حق الزحمه بازرسی عمل ننموده اند.

لازم به ذکر است موکل اینجانب با ارسال اظهارنامه نیز خواستار مطالبه طلب خود گشته اند اما متاسفانه شرکت مذکور تاکنون به تعهد خود عمل ننموده اند.

لذا مطابق با توضیحات داده شده بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته و هم چنین صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد مطابق با مواد ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنی مورد استدعاست.