تعیین خواسته و بهای آن: صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره … بدلیل تخلف از شرط مقوم بر … ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. کپی مصدق مبایعه نامه شماره …
  2. اظهارنامه شماره … مورخ …

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به موجب مبایعه نامه شماره … مورخ … شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در … به متراژ … را به مبلغ … و به شماره پلاک ثبتی … بخش … را از خوانده محترم خریداری نموده ام. طبق توافق فی مابین شروطی به شرح ذیل در قرارداد درج شده است: ۱- … ۲- …

اما خوانده محترم با وجود این که بنده به تعهدات قراردادی خود عمل کرده ام، از شروط ذکر شده در قرارداد تخلف کرده اند و اجبار ایشان به انجام شروط نیز امکان پذیر نمی باشد. لازم به ذکر است که بنده اظهارنامه ای نیز به شماره … تاریخ … برای خوانده ارسال نمودم که ایشان همچنان حاضر به پذیرش تخلف و فسخ قرارداد نمی باشند.

لذا با توجه به شرح دادخواست و دلایل و منضمات اینجانب از قبیل تصویر مصدق قرارداد و … به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.