خواسته: خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی … فرعی از … الی … و … اصلی بخش … تهران مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم به علاوه خسارت دادرسی (اعم از حق الوکاله، هزینه دادرسی و …)

دلائل و منضمات دادخواست:

  1. گواهی مصدق حصروراثت
  2. تصویر مصدق سند مالکیت ملک موروثی
  3. تصویر مصدق قیم نامه

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند با عنایت به اینکه آقای … در تاریخ ۱۳۹۴ فوت نموده است و ایشان دارای یک باب منزل مسکونی واقع در … به پلاک ثبتی … فرعی از … الی … و … اصلی مفروز می باشند. همچنین باستناد گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست بین ورثه ایشان مشترک است و نیز ملک مشترک در تصرف خانم … می باشد.

در حال حاضر موکل اینجانب تقاضای خلع یدازملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی را خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را خواستارند.

۲- … فرزند … با قیومیت خانم … به نشانی خوانده ردیف اول.

۳- نماینده محترم دادستان در امور محجورین.