ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام،

احتراماً اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا خانم/ آقای … به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب به موجب سند مالکیت به شماره … مالک دو دانگ از شش ‌دانگ مشاع از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … شهرستان … واقع شده در نشانی … می‌باشد که در حال حاضر به دلیل مشکلات حادث شده با خواندگان دعوا در نحوه تصرف و استفاده از مال مشاع، خواستار فروش آن توسط دادگاه می باشد.

به همین خاطر درخواست افراز آن را از اداره ثبت اسنادواملاک … نموده اند که مرجع موصوف رأی بر غیرقابل افراز بودن پلاک مذکور صادر و به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ و النهایه قطعی گردیده است نظر به اینکه ادامه مشارکت منشأ اختلافات و دعاوی علیه شرکا می‌شود و از سویی امکان فعالیت همزمان شرکا موجود نیست و ایشان تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور را ندارد، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی دستور فروش مال مشاع، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا دارم.