خواسته: تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی نسبت به پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی …

دلایل و منضمات: کپی مصدق مبایعه نامه شماره …/ وکالتنامه وکیل

ریاست محترم مجتمع قضائی …

با سلام و عرض ادب

احتراما در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی …، موکلین در مورخه … ملک مذکور را به پلاک ثبتی … فرعی از پلاک ثبتی به شماره … اصلی مفروز و مجزی از … حوزه ثبتی … به مساحت … متر مربع به خانم ها … و … از دیگر وراث منتقل نموده اند. حال با توجه به مبایعه نامه مذکور خوانده محترم اقدام به فروش ملک مذکور نسبت به سهم خود از طریق دادگاه نموده، در صورتی که قبل از اقدام به دستور فروش مال مشاع، اقدام به انتقال ملک به خواهران خود نموده است.

علی هذا تقاضای صدور دستور موقت به جهت توقیف عملیات اجرایی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

تقاضای ارسال پرونده به شعبه … اجرای احکام مجتمع قضائی … را دارم.