ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از خواهان های دعوا باستحضار عالی می رساند:

به موجب قرارداداجاره منعقده فی مابین مورث موکلین (مرحومه …) و خوانده محترم آقای …، منافع شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در … از تاریخ … لغایت … (یک سال کامل) در ازای مبلغ … میلیون تومان بابت ودیعه و پرداخت اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ … میلیون تومان منعقد گردیده است.

پس از پایان مدت اجاره، قرارداد اجاره بنا بر توافق طرفین از تاریخ … الی … تمدید شده است.

نظر به اینکه قرارداد اجاره منعقده در تاریخ … منقضی شده است ولی مورد اجاره همچنان در تصرف خوانده قرار دارد و با توجه به عدم تمدید قرارداد اجاره و ادامه تصرفات آنان و اینکه اجاره بهای ماهیانه به میزان … تومان می باشد.

فلذا به استناد مواد ۴۹۴ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ … تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه وفق نظرکارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

آدرس ملک: …