ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … باستحضار می رساند که بمدت … سال همسر دائم خوانده محترم بوده ام و با ایشان زندگی مشترک داشته ام و بموجب دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … از زوجیت ایشان خارج شده و در دفترخانه شماره … طی سند طلاق شماره … ثبت گردیده است.

نظر به اینکه اینجانب از بدو زندگی مشترک تا زمان طلاق به درخواست و دستور زوج کلیه امور مربوط به منزل از قبیل حفظ و نگهداری و نظافت منزل، آشپزی، نظافت و تربیت و نگهداری فرزند یا فرزندان مشترک و … را شخصا انجام داده ام و این امر در صورتی است که انجام این قبیل امور از حیطه وظایف شرعی و قانونی بنده خارج بوده و کلیه این امور را بدون قصد تبرع و بدون دریافت اجرتی انجام داده ام.

فلذا مستندا به ماده ٣٣۶ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.