ریاست محترم دادسرای عمومی

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از شاکی پرونده، شکایت خود را تحت عنوان مجرمانه فروش مال غیر معروض میدارم:

مطابق با مبایعه نامه مورخ … تنظیم شده فی ما بین طرفین دعوا، مشتکی عنه … خود را مالک یک دستگاه آپارتمان واقع در … معرفی نموده است. ثمن معامله مبلغ … ریال بوده است که مشتکی عنه با استفاده از سادگی و عدم اطلاع موکل، بدون نشان دادن مدارک مالکیت ملک به ایشان، با توسل به وسایل متقلبانه، موفق به اخذ مبلغ … ریال از موکل گردیده اند که … ریال آن به موجب یک فقره چک به شماره … به مشتکی عنه پرداخت گردیده و … ریال دیگر نیز در همان روز به ایشان پرداخت شده است و … ریال دیگر نیز در چند مرحله به ایشان پرداخت شده است.

بر مبنای مبایعه نامه مذکور طرفین توافق می کنند که در تاریخ … با حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی تهران، ضمن انتقال سند، الباقی مبلغ به فروشنده پرداخت گردد. بعد از گذشت مدت مذکور و عدم حضور فروشنده در دفترخانه با پیگیری های موکل و مراجعه به ملک، مشخص می گردد که مشتکی عنه مالک ملک مذکور نبوده و در آنجا مستاجر بوده است و اقدام به فروش مال غیر نموده است. موکل جهت اثبات ادعای خود حاضر به معرفی شهود به محضر محترم دادگاه می باشد.

فلذا مطابق با ماده1قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس ,ارتشاء وکلاهبرداری تعقیب و مجازات متهم مورد استدعاست.