مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوج

موضوع اظهارنامه: تمکین زوجه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوجه

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … مورخ … اینجانب مبادرت به ازدواج دائم با سرکار علیه نموده ام، ثمره این ازدواج … فرزند است. متاسفانه شما به دلایل واهی از تاریخ … از تمکین خودداری ورزیده اید. با ابلاغ این اظهارنامه به مدت دو روز به شما مهلت داده می شود تا همچون اول ازدواج تمکین نمایید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود.