مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار

موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب ذیل

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده

مخاطب محترم خانم/ آقای …

با سلام و احترام

همانطوری که مستحضرید: نظر به اینکه بموجب سند عادی مورخ … یک باب … را با مشخصات تفصیلی مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده که بعد از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه حاضر شویم و نظر به اینکه زمان حضور در دفترخانه در قولنامه مسکوت مانده است، بدینوسیله از شما دعوت می نمایم که راس ساعت … روز … مورخ … برای تنظیم سندرسمی در دفترخانه شماره … واقع در … حاضر شوید و کلیه مقدمات را نیز فراهم نمایید. ضمنا چون انجام معامله مستلزم استعلام ازاداره ثبت است، مقتضی است حداکثر تا ده روز پیش از تاریخ حضور با مراجعه به دفترخانه و ارائه سند مالکیت استعلام از ثبت را بدهید و مقدمات را فراهم نمایید.