یک نسخه صورتجلسه مورد نظر که به امضاء حاضرین در مجمع رسیده باشد.

کپی برابر اصل مدارک شناسایی

ارائه فیش واریزی (در مواردی که افزایش سرمایه جزء دستورات صورتجلسه می باشد)

مفاصاحساب مالیاتی برای نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه.