کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی

پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام

گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص

ارائه مجوز برای شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به مجوز نیاز دارد.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد (متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری از این مورد استثنا می باشند).

ارائه ی مدارک تحصیلی مرتبط برای شرکت هایی که موضوع آنان تخصصی است.

ارائه ی مدرک تحصیلی مهندسی برای ثبت شرکت های با عنوان مهندسی