بازجویی عملیاتی است درباره کشف یک جرم به این ترتیب که بعد از وقوع یک جرم از افرادی که مظنون وقوع جرم هستند یک رشته سوالات پرسیده می شود که فرد باید به آنها پاسخ دهد. این اقدام برای کشف کردن حقیقت انجام می شود و هدف اصلی آن این است که بازپرس بتواند بفهمد که جرم در چه شرایطی رخ داده، چه کسی مجرم اصلی جرم است و عنوان جرمی که رخ داده دقیقا چیست. اگر بازجویی انجام نشود پیدا کردن متهم و احقاق حقوق افراد ممکن نبود.