بر اساس مقررات قانونی در صورت فوت پدر و مادر کودک حضانت در درجه اول با جد پدری است یعنی پدر پدر کودک نسبت به بقیه افرادصلاحیت بیشتری دارد اما در صورتی که پدر بزرگ او در قید حیات نباشد وصی این وظیفه رات بر عهده  دارد .