1- گرفتن دستور جلب صادرکننده 

2- توقیف اموال

3- ممنوع الخروجی 

4- محکومیت به مجازات حبس 

5- محکومیت به نداشتن دسته چک