- مراجعه به دادگاه و تقد​یم دادخواست مطالبه وجه چک

به این نوع اقدام و شکایت به اصطلاح عامیانه شکایت حقوقی مطالبه وجه چک گفته میشود و به چکی که در مورد آن این اقدام صورت میگیرد چک حقوقی گفته میشود.

 

اقدامات دارنده چک بلامحل :

الف - توقیف حسابهای بانکی 

ب - توقیف ملک و اموال غیر منقول

ج -  توقیف اموال منقول (مثل خودرو) 

د - ممنوع الخروجی

 

 

2- شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل 

 

در این اقدام که به اصطلاح به آن اقدام کیفری گفته میشود دارند چک صرف نظر از وجه چک خود مجازات صادرکننده را درخواست میکند. 

 

3- مراجعه به اداراه اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه

دارند چک علاوه بر دو اقدام مذکور در بالا میتواند با مراجعه به اداره اجرای ثبت جهت صدوراجرائیه اقدام نماید.

به موجب قانون نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه اجرای آن دارند سند لازم الاجرا از جمله چک و سند ازدواج ، حق خواهد داشت بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح شکایت اجرای سند خود را از این اداره خواسته و اقدام به توقیف اموال و در نهایت وصول طلب خود بنماید.