الف - رعایت مهلت شش ماه جهت برگشت چک 

ب - رعایت مهلت شش ماه برای تقدیم شکوائیه

ج - بدون تاریخ نبودن چک 

د - تضمینی نبودن چک 

ه - به روز بودن چک 

ط - بدون مبلغ نبودن چک 

ی - بانکی بدون چک