• بعد از فسخ نکاح، زوجه باید همانند طلاق عده نگه دارد.
  • حق فسخ قابل اسقاط است و فرد می‌تواند از حق خود صرف نظر نکند.
  • حق فسخ نکاج به وراث منتقل نمی‌شود.
  • خیار فسخ فوری است و اگر فورا بعد از اطلاع از آن استفاده نشود این اختیار از بین می‌رود. مدت زمان مذکور بر طبق عرف تعیین می‌شود.
  • فسخ عقد نکاح به رضایت طرف مقابل نیاز ندارد و یک‌طرفه قابل اجرا است.
  • فرد صاحب حق فسخ باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
  • اجرای فسخ به تشریفات نیاز ندارد اما باید در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شود.
  • مهریه در فسخ نکاح به نزدیکی زوجین وابسته است.
  • فسخ نکاح به علت جنون در حالتی امکان‌پذیر است که یکی از طرفین از جنون دیگری در هنگام ازدواج اطلاع نداشته باشد و اگر مطلع بوده باشد امکان فسخ نخواهد داشت.
  • زن در صورتیکه مرد پس از ازدواج دچار جنون شود حق فسخ خواهد داشت اما اگر زوجه بعد از نکاح دچار جنون شود مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.