مدت زمان مجازات تبعی، بر اساس مجازات اصلی محاسبه می‌شود و هر میزان مجازات اصلی از شدت کمتری برخوردار باشد، مجازات تبعی نیز کوتاه تر است. در جدول زیر، مواردی که منجر به محکومیت کیفری موثر و مجازات تبعی می‌باشند را ذکر کرده و در کنار آن مدت زمان برقراری این مجازات تبعی را مشخص کرده‌ایم.

مجازات اصلی مدت زمان مجازات تبعی
سلب حیات و حبس ابد هفت سال پس از توقف اجرای مجازات اصلی
قطع عضو، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیشتر از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد) ، نفی بلد (تبعید) ،
حبس بیشتر از 5 سال
سه سال
شلاق (صرفا برای جرائم حدی)، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف یا کمتر از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد)، حبس بین دو سال تا پنج سال دو سال

 

واضح است که تاثیر محکومیت کیفری موثر محدود به زمان های ذکر شده است؛ یعنی با پایان زمان فوق الذکر محکومیت کیفری فرد در گواهی های صادره منعکس نمی‌شود و از فرد اعاده حیثیت خواهد شد.

اما در صورت محکومیت به مجازات‌های مذکور در خصوص سه مورد یعنی :

داوطلب شدن در انتخابات:

ریاست جمهوری – نمایندگی مجلس شورای اسلامی – مجلس خبرگان – شوراهای اسلامی شهر و روستا

عضویت:

هیئت دولت – شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصدی:

ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و ریاست دیوان های عالی قضایی؛ محرومیت همواره پا برجا خواهد ماند.

منظور از دیه مجنیٌ علیه، دیه کامل فردی است که بر روی آن جنایت انجام شده است.