بیمه اجباری مخصوص کارفرمایان و کارگران است اما بیمه اختیاری یا خویش فرما برای کسانی است که برای خود کار میکنند و خود را بیمه کرده اند.