بیمه کمک هزینه ازدواج، بیمه هزینه کفن و دفن، کمک هزینه دریافت وسایل کمک پزشکی ، بیمه بازنشستگی.