1.  اعلام وقوع حادثه توسط بیمه گذار به بیمه گر ظرف مدت ۵ روز
  2.  بازدید از کالای خسارت دیده
  3.  تهیه کردن مدارک لازم به منظور بررسی خسارت
  4.  حفظ حقوق بیمه گر در مورد، مورد بیمه آسیب دیده و حق جانشینی برای بازیافت خسارت