یکی از مزایای آن داشتن بیمه بیکاری است در جایی که فرد به شکلی خارج از اراده خود کار خود را از دست داده است لازم به ذکر است که بیمه بیکاری مخصوص افرادی است که بیمه اجباری دارند پس افراد مشمول بیمه اختیاری از این مزیت استفاده نمیتوانند بکنند.