• تعهد به دادن مال:  قراردادهای مربوط به انتقال ملک به دیگری.
  • تعهد به انجام دادن کار معین: مثل قراردادی که رستوران در آن ملزم می شود ۱۰۰ پرس غذا در تاریخ معین به طرف قرارداد تحویل دهد.
  • تعهد به انجام ندادن کار معین: مثل قراردادی که طی آن فرد ملزم می شود زمین همجوار ملک خریداری شده را به کسی غیر از خریدار نفروشد.

قراردادها، موجب تعهداتی برای طرفین می شوند. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در قراردادها در قوانین ایران به دو شکل است. اجبار و یا فسخ قرارداد.

اگر متعهد به اراده خود، تعهدش را اجرا ننماید اجبار علیه او آغاز می شود. در حقوق ایران اصل بر اجبار متعهد به انجام تعهد است و در صورت عدم امکان خسارت اخذ می شود.