طلاق نامه

طلاق دهنده: آقای …………………………… فرزند آقای ………………………………… و نام مادر خانم………………………… دارای شناسنامه شماره         …………………………… صادره از …………………………………… متولد روز………….. ماه…………….. سال…………… ساکن …………………………………………………………………….. مسلمان و تابع ایران

طلاق داده شده: بانو: …………………….. فرزند آقای …………………….. و نام مادر خانم ………………………… دارای شناسنامه شماره ………………………………….. صادره از ……………………….. متولد روز…………. ماه ……………… سال………………………

ساکن:……………………………………………….. مسلمان و تابع ایران.

نوع طلاق: خلع نوبت اول.

شرح طلاق و قراردادهای ضمن طلاق: با مراجعه مکرر زوجین بدفترخانه و پند و نصایح لازم از انجام طلاق منصرف نگردیدند و پس از تفهیم مفاد بخشنامه های ثبت کل و مهلت مقرره باز هم از طلاق انصراف نیافتند و زوجه (طلاق داده شده) بواسطه کراهت با صرفنظر کردن از نفقه نیز قامت مهریه موضوع نکاحیه شماره مورخ     /   /   ۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره…………………… تهران را به زوج خود در مقابل طلاق خلع بذل نمود و زوج هم قبول بذل نموده و مشارالیها را مطلقه به طلاق خلعی نمود و راجع بهحضانت تنها فرزند خردسال پسر موسوم به:………………….. نیز مقرر شده که طلاق داده شده او را نگهداری کرده و طلاق دهنده متعهد به پرداخت ماهانه مبلغ …………………………. ریال به عنوان هزینه حضانت، به طلاق داده شده تا سن ۱۸ سالگی فرزند مزبور در مقابل اخذ رسید می باشد و در کلیه موارد ولایت فرزند مرقوم، زوج (طلاق دهنده ) اختیارات خود را به طلاق داده شده تفویض نموده است.

امضاء زوجین:

عدلین: حضرات حجج الاسلام آقایان: ………………………. و …………………………… معروف در همین دفتر و عدلین در دفترخانه اجرای صیغه طلاق مزبور را استماع نمودند.

امضاء عدلین:

معرفین: آقایان:………………………………… فرزند آقای …………………………….دارای شناسنامه شماره ………………………… صادره از …………………………. متولد …………………………….. ساکن:

و………………………… فرزند آقای………………………. دارای شناسنامه شماره        ……………………… صادره از ………………… متولد…………………… ساکن: …………………………………………………

اظهار می دارند که زوجین را به خوبی می شناسند و صحت هویت آنان را گرامی دارند.

امضاء معرفین:

صیغه طلاق بوسیله اینجانب: ……………………………… سردفتر جاری شده است.

امضاء:

 

با احراز هویت زوجین بوسیله معرفین صحت ثبت با طلاقنامه را تصدیق و تمام مراتب مسطوره نزد اینجانب واقع شد.

امضاء سردفتر و مهر دفترخانه