با سلام

احتراماً

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:

اینجانب یک فقره چک به شماره ………….. عهده بانک ………… به مبلغ …………….. ریال را به استناد رسیدی که به اینجانب داده اید نزد شما به امانت گذاشته ام. لذا با توجه به این که موضوعی که برای آن چک به امانت گذاشته شده مرتفع شده است، به موجب این اظهارنامه به شما اعلام می گردد که ظرف ۴۸ ساعت نسبت به استرداد لاشه چک اقدام نمایید در غیر این صورت با توجه به این که چک به صورت امانت نزد شما است و هر اقدامی خیانت در امانت می باشد، در مراجع قانونی و قضایی علیه شما به صورت کیفری اقدام خواهد شد.