1. از رجال مذهبی، سیاسی.
  2. ایرانی‌ الاصل.
  3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
  4. مدیر و مدبر.
  5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
  6. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.