• در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.
  • حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند.
  • سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت ‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد.

بنابراین داوطلبان باید تمامی این شرایط را دارا باشند.