تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، سن ۱۸ سال تمام، عدم جنون.