انتخابات ریاست جمهری در ایران طی مراحلی است به ترتیب عبارتند از:

 1. ثبت نام داوطلبان: در ابتدا کسانی که خواهان کاندیداتوری هستند باید ثبت نام اولیه انجام دهند. اوطلبان ریاست‌ جمهوری یا نمایندگان تام ‌الاختیار آن ‌ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و ثبت‌ نام کنند.
 2. تایید صلاحیت: پس ثبت نام اولیه افرادی که خواهان نامزدی هستند، باید صلاحیت آن ها برای نامزدی رسمی تایید شود تا وارد مرحله بعد شوند.
  در این مرحله نظارت بر تأیید صلاحیت داوطلبان و انتخابات به عهده ی شورای نگهبان است. شورای نگهبانی تمامی شرایط کاندیدا ها مثل سوابق کاری، تخلفات و سایر موارد را مورد بررسی قرار می دهد.
  سپس شورای نگهبان ظرف پنج روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی می ‌کند و نتیجه را به وزارت کشور اعلام می‌ کند.
 3. آغاز رای گیری و شمردن آرا: پس از این که در سراسر کشور و در تمامی حوزه ی های اعلام شده توسط وزارت کشور، رای گیری تمام شد، آرای داده شده شمرده می شود.
  سپس نامزدی که اکثریت مطلق آرا را کسب کند به عنوان رئیس جمهور برگزیده می ‌شود. چنانچه در مرحله ی اول برای هیچ‌ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردد، انتخابات دو مرحله ‌ای خواهد شد.
  دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله ی اول داشته‌اند در انتخابات مرحله ی دوم شرکت می ‌کنند. انتخابات مرحله ی دوم در جمعه ی هفته ی بعد انجام خواهد گرفت.