ترکیبات شیمیایی هستند که مصرف آن ها تغییراتی در سیستم عصبی را ایجاد می کنند و باعث لذت و وابستگی می شوند پس قابلیت ایجاد اعتیاد را دارند.

فعالیت های مجرمانه در رابطه با مواد مخدر که در قانون جرم انگاری شده است عبارت هستند از :

1-نگهداری مواد مخدر

2- تولید و ساخت مواد مخدر

3- مخفی کردن مواد مخدر

4- ورود مواد مخدر به داخل کشور

5- خروج مواد مخدر از کشور

6- فروش مواد مخدر به صورت کلی یا جزیی

تمام افراد مرتبط با مواد مخدر مجرم هستند و قانون برای آن ها مجازات هایی را در نظر گرفته است.