در این صورت دادگاه خود داور تعیین می کند اما طرف دیگر باید هزینه آن را بدهد.